Nævnsafgørelser

Veterinærmedicinsk Industriforenings markedsføringsnævn er blandt de 5 selvjustitsorganer, der er nævnt i Lægemiddelstyrelsens reklamevejledning. ViNordic’s Markedsføringsnævn tager stilling til klager over medlemsvirksomheders reklameaktiviteter og vurderer klager fra medlemsvirksomheder angående markedsføringsaktiviteter iværksat af virksomheder, der står uden for ViNordic, med henblik på indsendelse til Lægemiddelstyrelsen. Markedsføringsnævnet har i de forløbne godt 20 år behandlet mere end 340 klagesager.

I perioden fra november 2016 til marts 2017 har Nævnet behandlet følgende sager. Pålagte sanktioner fremgår ikke af oversigten.

Boehringer Ingelheim havde udsendt en brochure ”Faglige studieture 2017” til praktiserende svinedyrlæger i Danmark. I brochuren omtaltes under en tematur til Kina: ”Besøg på et af verdens største bygningsværker” samt ”Shanghai” og under en tematur til Canada: ”Toronto” samt under en tematur til Filippinerne: ”Paradisøerne … med studier af søpindSVIN/SVIN”, hvilket ikke kunne anses for at være begrundet i fagligt relevante aktiviteter. Brochuren omtalte endvidere en ”Tillægstur Vail Montain”. Nævnet fandt, at dette var en overtrædelse af forbuddet mod lægemiddelvirksomheders arrangering af underholdning i forbindelse med faglige aktiviteter (Reklamebekendtgørelsens § 30, stk. 2).

Huvepharma havde i en reklame for lægemidlet Parofor foretaget en beskrivelse af alle patogener, hvilket ansås som vildledende, idet Parofor alene er godkendt til behandling af gastrointestinale infektioner med E.coli. Nævnet påpegede ved sin indsendelse af klagen til Lægemiddelstyrelsen, at der under brochurens omtale af ”udvidet spektrum” var angivet referencer omhandlende indikationer, der ikke er nævnt i lægemidlets SPC. Lægemiddelstyrelsens afgørelse foreligger endnu ikke.

Merial havde i en reklame for Eurican DAPPI-Lmulti ikke anført den lovpligtige pligttekst, og endvidere var der ikke overensstemmelse mellem reklamens anvendelse af ordet ”forebyggelse” og lægemidlets SPC, hvori der var anført ”reduktion”. Et klagepunkt vedrørende sammenlignende reklame på grund af anvendelsen af udsagnet ”den eneste” kunne Nævnet ikke tiltræde, idet vaccinen faktisk var den eneste leptospira vaccine, der giver beskyttelse for de i reklamen anførte indikationer. Et klagepunkt vedrørende manglende reference kunne Nævnet heller ikke tiltræde, idet der var dækning for de pågældende udsagn i lægemidlets SPC.

MSD havde udsendt en pressemeddelelse om det receptpligtige lægemiddel Bravecto Spot-On. Nævnet havde ingen bemærkninger til selve pressemeddelelsen, men en af klageren indsendt artikel i bladet ”Min Ven Katten” indeholdende en dyrlæges ensidige anprisning af Bravecto Spot-On blev videresendt til Lægemiddelstyrelsen med anmodning om behandling af denne klage. Lægemiddelstyrelsen vurderede, at bladet ved den påklagede artikel havde overtrådt lægemiddellovens forbud mod reklame for receptpligtige lægemidler over for offentligheden

I en sag om overtrædelse af lægemiddellovens regler om reklame på sociale medier havde MSD – via medarbejdere, som uden at gøre opmærksom på deres ansættelse hos MSD –  ”liket” udsagn om MSD´s produkt. Dette anså Nævnet for en overtrædelse af forbuddet mod at reklamere for receptpligtige lægemidler over for offentligheden (lægemiddellovens § 66).