Statutter for ViNordic’s markedsføringsnævn

§1

Markedsføringsnævnet er nedsat af ViNordic i henhold til foreningens vedtægter § 4.3.

Nævnet skal behandle og tage stilling til skriftligt begrundede klager fra:

  • Medlemmer af ViNordic og andre virksomheder, som er tilsluttet ViNordic´s branchemæssige selvjustitsordning.
  • Andre, som ordinerer, forhandler som grossist eller på detailniveau, bruger eller dispenserer registrerede, veterinære lægemidler i Danmark.
  • Lægemiddelstyrelsen.

Klager kan indgives over markedsføringsaktiviteter vedrørende registrerede, veterinære lægemidler (eksempelvis annoncer, symposier, mailings og gaver) foretaget af virksomheder, som er omfattet af ViNordic’s selvjustitsordning.

Herudover vurderer Nævnet klager modtaget fra virksomheder, som er omfattet af selvjustitsordningen, over reklameaktiviteter iværksat af veterinærmedicinske virksomheder, som står uden for selvjustitsordningen, med henblik på indsendelse af sådanne klager til Lægemiddelstyrelsen.

Nævnet vurderer ligeledes anmodninger fra virksomheder, som er omfattet af ViNordi’s selvjustitsordning, om forhåndsgodkendelse af konkrete udsagn til brug i reklamer. Reklamekampagner/reklamer i deres helhed, herunder layout, kan ikke forelægges til forhåndsgodkendelse.

Nævnet udsender to gange årligt (til plan- og budgetmøde henholdsvis generalforsamlingen) en beretning om de sager, Nævnet har behandlet i den pågældende periode, samt Nævnets eventuelle bemærkninger hertil. Nævnets beretninger tilstilles ViNordic’s medlemmer og kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til ViNordic’s sekretariat. I forbindelse med Nævnets udsendelse af henholdsvis halvårsberetning og årsberetning foranlediger Nævnet en offentliggørelse af de i den pågældende periode afgjorte klagesager omfattende såvel virksomheder, som er omfattet af ViNordic’s branchemæssige selvjustitsordning, som virksomheder, der står uden for denne ordning. For virksomheder, der ikke er omfattet af selvjustitsordningen, forudsætter offentliggørelsen, at klagen er behandlet efter samme retningslinjer, som er gældende for klager over ViNordic-medlemmer (d.v.s. partshøring).

Offentliggørelsen foretages såvel på ViNordic’s hjemmeside som i Dansk Veterinærtidsskrift /DVT) og omfatter navnet på den indklagede virksomhed, overtrædelsens art og Nævnets og/eller Lægemiddelstyrelsens afgørelse – men ikke en eventuel sanktion, som Nævnet har pålagt indklagede i medfør af statutternes § 4.

§2

Nævnet sammensættes således:

  • 1 jurist (formand)
  • 2 personer fra ViNordic’s medlemsvirksomheder

Nævnet kan konsultere én eller flere sagkyndige på særlige områder, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt i forbindelse med behandling af en konkret sag.

Nævnets formand vælges på den årlige generalforsamling efter indstilling fra medlemsvirksomhederne. Der vælges endvidere en suppleant for formanden. Valg af formand og suppleant sker for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted. Nævnets formand og dennes suppleant må ikke stå i ansættelses- eller klientforhold eller lignende til en virksomhed, der er eller kan være medlem af ViNordic. Honorar til Nævnets formand betales af ViNordic.

De 2 personer fra ViNordic-medlemsvirksomheder vælges på den årlige generalforsamling efter indstilling fra medlemsvirksomhederne. Medlemmer af ViNordic’s bestyrelse kan ikke vælges til Nævnet. Der vælges endvidere to suppleanter. Valg af virksomhedsrepræsentanterne sker for en to-årig periode, således at der hvert år vælges ét medlem. Genvalg kan finde sted.

Sekretariatslederen i ViNordic er sekretær for udvalget

§3

Nævnet mødes efter behov.

Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden, og træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Alle nævnsmedlemmer har tavshedspligt.

Behandler Nævnet en klage over en virksomhed, hvor et medlem af Nævnet er ansat, enten hos klageren eller hos indklagede, indtræder en suppleant i udvalget, for så vidt angår behandlingen af den konkrete sag.

§4

Ved behandling af klager over overtrædelser foretaget af virksomheder, som ikke er omfattet af ViNordic’s selvjustitsordning, skal Nævnet rette henvendelse til den indklagede virksomhed med opfordring til at udtale sig om det indklagede forhold. Selv om den indklagede virksomhed ikke – trods opfordring hertil – efterkommer opfordringen til at udtale sig om klagen, vil Lægemiddelstyrelsens afgørelse blive offentliggjort, jf. § 1, stk. 5.

Finder Nævnet efter behandling af en klage, jfr. § 1, at der foreligger en overtrædelse af gældende regler om markedsføring af lægemidler, påtaler Nævnet overtrædelsen over for den indklagede virksomhed (som er omfattet af ViNordic’s selvjustitsordning) efter følgende retningslinier.

  1. Ved mindre væsentlige overtrædelser, henstiller nævnet til virksomheden frem­over at korrigere fejlen samt advarer om, at gentagelser af overtrædel­sen vil medføre, at virksomheden pålægges at betale en bøde, jfr. punkt B.
  2. Ved væsentlige overtrædelser samt i tilfælde af gentagelse inden for 12 måneder af de under punkt A nævnte (mindre væsentlige) overtrædelser, pålægges virksomheden at betale en bøde på minimum 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr. I tilfælde af en gentagelse af en væsentlig overtrædelse inden for 36 måneder kan virksomheden pålægges en bøde på indtil 50.000 kr.
  3. Nævnet kan – ud over de i punkt A til B nævnte sanktioner – endvidere pålægge virksomheden omgående at berigtige overtrædelsen i forhold til målgruppen for den pågældende markedsføringsaktivitet. En sådan berigtigelse skal foretages på samme måde, dvs. ved anvendelse af samme form for markedsføring som den indklagede, og ske på samme fremtrædende måde og i samme opsætning som denne. Berigtigelse i henhold til punkt B må ikke bringes i umiddelbar forbindelse med annoncering eller anden form for reklame for den indklagede virksomhed eller dennes produkter. Er berigtigelse ikke sket inden for den af Nævnet fastsatte frist, kan Nævnet foretage berigtigelsen på vegne af indklagede og for dennes regning.

Såfremt en pålagt bøde ikke er betalt inden 30 dage fra fremsendelse af bødepålægget, indberettes dette til ViNordic’s bestyrelse.

Nævnet skal tilstræbe at tilrettelægge behandlingen af klagesagerne således, at afgørelsen af disse kan træffes senest 30 dage efter Nævnets modtagelse af klagen, og således at indklagede har en frist på 14 dage til at kommentere klagen. Kopi af indklagedes kommentarer sendes straks til klager, der herefter har en frist på en uge til at fremsætte sine bemærkninger.

Forespørgsler om forhåndsgodkendelse af konkrete udsagn til brug i reklamer skal forelægges Nævnet skriftligt. Nævnet skal tilstræbe en behandlingstid på max. 10 arbejdsdage.

§5

Der opkræves et gebyr for at klage til Markedsføringsnævnet. Hvis klager får medhold i klagen, betales gebyret af den indklagede virksomhed. Gebyret opkræves i forbindelse med, at klager og indklagede orienteres om Nævnets afgørelse i den pågældende sag.

Nævnet kan undtagelsesvist undlade at pålægge bøde, selv om en given markedsføringsaktivitet vurderes at stride mod reklamelovgivningen, såfremt vurderingen er baseret på en ny principiel fortolkning af reklamereglerne, der ikke tidligere har været anvendt. I sådanne tilfælde, samt i tilfælde hvor klager ikke får medhold på grund af tilsvarende principielle overvejelser, opkræves ikke klagegebyr.

Såvel den indklagede virksomhed som klager underrettes skriftligt om Nævnets afgørelser.

Der betales et gebyr ved anmodning om forhåndsgodkendelse.

Gebyrer i medfør af denne bestemmelse fastsættes af ViNordic’s bestyrelse i et bilag til nærværende statutter.

§6

De af nævnet trufne afgørelser må i intet tilfælde benyttes af virksomhederne i reklame- eller informationsøjemed, uanset om afgørelsen vedrører virksomhedens egne forhold eller andre virksomheders.

§7

Regnskab for Nævnets virksomhed medtages i ViNordic’s årsregnskab. Budget for Nævnet forelægges til foreningens godkendelse på det årlige plan- og budgetmøde.

§8

Nærværende statutter træder i kraft ved vedtagelsen.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i ViNordic den 23. november 1995. Ændret på ViNordic’s ordinære generalforsamling den 30. april 1996, den ekstraordinære generalforsamling den 26. november 1996, plan og budgetmødet den 25. november 1997, plan og budgetmødet den 29. november 1999, plan og budgetmødet den 26. november 2002, den ordinære generalforsamling den 27. april 2004, den ordinære generalforsamling den 26. april 2010, den ordinære generalforsamling den 24. april 2012, den ordinære generalforsamling den 28. april 2014 og den ordinære generalforsamling den 29. april 2016.

Bilag til Markedsføringsnævnets statutter:

I medfør af statutternes § 5 fastsættes følgende gebyrer:

Gebyr for at klage til Markedsføringsnævnet
5.000 kr

Gebyr for forhåndsgodkendelse
2.500 kr.